Zdravá výživa a biopotraviny
 
Doprava zadarmo nad 35€

FB súťaž

Štatút súťaže „Predčasné Vianoce“


Usporiadateľ (organizátor) súťaže je  Mgr. Hutyrová Slávka, miesto podnikania  Nám. Š. M. Daxnera 1252/11,  97901 Rimavská Sobota, IČO: 50592319, DIČ: 1079744523

Účel súťaže: Cieľom súťaže je reklama, podpora a propagácia webovej stránky usporiadateľa súťaže www.bionative.sk.


Účastníci a miesto súťaže: Súťaž sa uskutoční na území Slovenskej republiky, výhra bude doručovaná výhercovi len v rámci SR.
Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území SR, s profilom na sociálnej sieti Facebook, ktorá dovŕšila vek 18 rokov
 

Termín konania súťaže: Súťaž bude prebiehať v termíne od 11.11.2017 do 25.11.2017 na Facebook stránke Bionative.sk.

Podmienka zaradenia do súťaže:

- dať „LIKE“ na príspevok o súťaži „Predčasné Vianoce“        a

- napísať komentár k príspevku o súťaži „Predčasné Vianoce“ (odpovedať na otázku: Aká je krajina pôvodu Matcha čaju, ktorý si môžete kúpiť v našom e-shope?)

Každý účastník súťaže sa môže v rámci súťaže zapojiť iba jedenkrát, t.j. uvedením odpovede iba v jednom komentári. V prípade, ak účastník súťaže v rámci súťaže uvedie odpoveď vo viacerých komentároch, bude zo súťaže vyradený

 

Výhra: pre účely tejto súťaže bola zabezpečená výhra pozostávajúca z výrobkov: Bio matcha 100g + Chia semienka 100 g + Goji 100 g. Hodnota výhry je 19,67 Eur. Výhra je jedna a bude patriť jednému výhercovi.

 

Žrebovanie výhercu:

Výherca bude určený najneskôr do 3 pracovných dní od ukončenia súťaže. Do žrebovania budú zahrnuté všetky správne odpovede v komentároch  k príspevku o súťaži, ktoré boli pridané k príspevku v čase trvania súťaže.

Žrebovanie bude prebiehať nasledovne: všetky správne odpovede v komentároch k príspevku o súťaži sa vytlačia a každý komentár sa samostatne odstrihne. Ústrižky sa poskladajú a vložia do nepriehľadného vrecúška. Usporiadateľ z vrecúška vylosuje jeden komentár. Tento komentár súťažiaceho vyhráva.
 

Informovanie účastníka o výhre a jej odovzdanie

1.    Výherca súťaže bude o získaní výhry oboznámený najneskôr do 5 pracovných dní od termínu žrebovania, a to vložením samostatného statusu na Facebook stránku Bionative.sk obsahujúceho dané oznámenie, pričom bude zároveň vyzvaný usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy. V prípade, ak sa výherca súťaže do 1 týždňa od oboznámenia o výhru neprihlási alebo výhru odmietne, výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

2.    O presnom spôsobe doručenia výhry bude výherca informovaný usporiadateľom súťaže prostredníctvom súkromnej Facebook správy.

3.    Organizátor súťaže zašle výhru výhercovi súťaže najneskôr do 30 dní, odkedy výherca súťaže poskytol organizátorovi súťaže kompletné kontaktné údaje.

4.    Ak výherca zásielku obsahujúcu výhru neprevezme, a to ani v dodatočnej odbernej lehote určenej poštou, takýto výherca stráca nárok na výhru a výhra prepadá v prospech usporiadateľa súťaže bez toho, aby výhercovi vznikol nárok na akúkoľvek kompenzáciu zo strany vyhlasovateľa súťaže.

5.    Na výhru nemá účastník súťaže právny nárok a nie je možné vymáhať ju súdnou cestou. Výsledky súťaže sú konečné. Účastníci súťaže berú na vedomie, že nemôžu požadovať výhru vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve. Účastníci súťaže taktiež berú na vedomie, že výhru nie je možné vymeniť za hotovosť alebo požadovať vydanie inej výhry, ako je výhra stanovená usporiadateľom súťaže.


Ochrana osobných údajov

1)         Účasťou v súťaži účastník súťaže udeľuje bezodplatne súhlas, aby usporiadateľ súťaže v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, za účelom ich zverejnenia na Facebook stránke Bionative.sk v rámci vyhodnotenia súťaže a využitia na marketingové účely spojené so súťažou a jej vyhodnotením, a to po dobu od vstupu účastníka súťaže do súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu. Účasťou v súťaži účastník súťaže zároveň vyhlasuje, že sú mu známe všetky potrebné informácie v rozsahu ustanovenia § 15 ods. 1 zákona, a že poskytované údaje sú správne a aktuálne.

2)         Účastník súťaže má práva podľa ustanovenia § 28 zákona, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

 

Osobitné ustanovenie
1.      Výsledky súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa.
2.      Organizátor si vyhradzuje právo upraviť pravidlá a podmienky súťaže uvedené v tomto štatúte, vrátane obdobia jej trvania. Na účinnú zmenu pravidiel a podmienok súťaže, vrátane obdobia jej trvania sa vyžaduje, aby táto zmena bola zverejnená na internetovej stránke organizátora www.bionative.sk v časti FB súťaž.
3.      Účasťou v súťaži prejavuje každý jej účastník súhlas s pravidlami tejto súťaže a s tým, že organizátor súťaže je oprávnený uverejniť mená, podobizeň, resp. iné zverené informácie o výhercoch v oznamovacích prostriedkoch.
4.      Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiadny vzťah

V Rimavskej Sobote, dňa  10.11.2017Mgr. Slávka Hutyrová
obchodné meno: Bionative