Zdravá výživa a biopotraviny
 
Doprava zadarmo nad 35€

Obchodné podmienky

Sprostredkovateľ Slávka Hutyrová, s miestom podnikania: Lechotice 129, 768 52 Míškovice, Česká republika, IČO: 07448104, vo vzťahu k svojím zákazníkom vydáva nasledovné úvodné ustanovenie k Všeobecným  obchodným podmienkam, upravujúce právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, týkajúce sa poskytovania služieb sprostredkovateľom.

Sprostredkovateľ sprostredkováva predaj tovarov a služieb zo strany predávajúceho, ktorým je Altevita.sk s.r.o, s miestom podnikania nám. Slobody 10, 921 01 Piešťany, IČO: 50 789 341 , DIČ: 2120499997, zápis v Okr. súd Trnava, oddiel SRO, Vložka číslo:  39679/T kupujúcemu  na internetovej stránke http://www.bionative.sk/.

Sprostredkovateľ prevádzkuje stránku http://www.bionative.sk/ a umožňuje predávajúcemu, aby poskytoval svoje tovary prostredníctvom tejto stránky a aby mal príležitosť prostredníctvom tejto stránky uzatvárať s kupujúcim kúpnu zmluvu na diaľku.

Sprostredkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov uzatváranými medzi kupujúcim a predávajúcim.

 

Zmluvné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č.40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov, zákonom č.513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji.

Všeobecné obchodné podmienky predávajúceho sú zverejnené na https://altevita.sk/index.php?_route_=obchodne-podmienky.html

Kupujúci je po povinný oboznámiť sa s VOP a reklamačnými podmienkami predávajúceho.

 

 

Ochrana osobných údajov

Účelom spracovania osobných údajov je ich využitie na plnenie spotrebiteľskej zmluvy, ktorú predávajúci uzatvára s kupujúcim prostredníctvom sprostredkovateľa vytvorením objednávky v tomto internetovom obchode. Táto spotrebiteľská zmluva je zároveň právnym základom pre spracúvanie osobných údajov kupujúceho. Poskytnutie osobných údajov kupujúceho je zmluvnou požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy. Poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre nákup v internetovom obchode sprostredkovateľa. Ak kupujúci neposkytne všetky požadované osobné údaje sprostredkovateľovi, môže to mať za následok neuzavretie kúpnej zmluvy.

Sprostredkovateľ v súvislosti s nákupom spracúva osobné údaje kupujúceho v rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa/adresa dodania, PSČ, kontaktné telefónne číslo, obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ/IČ DPH.

Sprostredkovateľ pri spracovaní osobných údajov postupuje v zmysle Zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a spracúva iba osobné údaje nevyhnutné na uzavretie spotrebiteľskej zmluvy.

Sprostredkovateľ spracúva bežné osobné údaje kupujúceho.

Osobné údaje kupujúceho sú v informačnom systéme predávajúceho uchovávané po dobu 10 rokov.

Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje v online režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, po prihlásení, alebo inou formu (e-mailom, písomne).

Osobné údaje môžu byť pre účely plnenia spotrebiteľskej zmluvy poskytnuté tretím stranám – doručovacím spoločnostiam (kuriérom).

Sprostredkovateľ neposkytuje, nezverejňuje, nesprístupňuje osobné údaje kupujúceho žiadnym iným subjektom, s výnimkou predávajúceho, spoločnosti Najreklama s.r.o. (prevádzkujúca službu Affilnet, cez ktorú sa predaj sprostredkuje), prepravnej služby, Google (Cookies - Google Analytics, IP Adresa), spoločnosti prevádzkujúcej portál heureka.sk, prevádzkovateľovi webhostingu.

Osobné údaje kupujúceho sa nezverejňujú.

Sprostredkovateľ môže poskytnúť osobné údaje zákazníka (v rozsahu: e-mailová adresa) spoločnosti Heureka Shopping s.r.o., výlučne pre účely programu „Overené zákazníkmi“, pre získanie spätnej väzby od kupujúceho v súvislosti s uskutočneným nákupom v e-shope predávajúceho.

Sprostredkovateľ môže spracúvať osobné údaje na marketingové účely (napríklad pre odosielanie newslettra alebo e-mailov o novinkách, zľavách, akciách a pod.) aj bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho. Pre tento účel Sprostredkovateľ spracúva nevyhnutné údaje, ktorými sú meno, priezvisko a e-mailová adresa kupujúceho. Ak kupujúci nesúhlasí so spracovaním údajov na marketingové účely, svoj nesúhlas môže kupujúci kedykoľvek vyjadriť napríklad odoslaním správy na e-mailovú adresu predávajúceho so žiadosťou o odhlásenie z newslettra alebo kliknutím na link uvedený v e-mailovej správe. Osobné údaje využívané na marketingové účely nebudú poskytnuté tretím stranám, taktiež nebudú zverejnené.

Kupujúci má právo získať od Sprostredkovateľa potvrdenie o tom, aké osobné údaje kupujúceho sa spracúvajú v e-shope Sprostredkovateľa. Kupujúci má právo získať prístup k takýmto údajom a tiež informácie na aký účel sa spracúvajú, aké kategórie údajov sa spracúvajú, komu sa osobné údaje poskytujú, ako dlho sa osobné údaje uchovávajú, či existuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prvé poskytnutie vyššie uvedených osobných údajov kupujúcemu je bezplatné. Opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, bude spoplatnené ako administratívny poplatok vo výške 5€.

Kupujúci môže od Sprostredkovateľa požadovať opravu alebo doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré sa týkajú kupujúceho. Kupujúci môže žiadať vymazanie jeho osobných údajov alebo obmedzenia spracovania týchto údajov. Kupujúci môže aj namietať spracúvanie osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov kupujúcej je nevyhnutné aj na účely archivácie (pre splnenie povinnosti Sprostredkovateľa na základe právnych predpisov SR, napríklad uchovávanie účtovných dokladov po dobu 10 rokov). Ak bude kupujúci žiadať o vymazanie osobných údajov, ktoré sa spracúvajú v súvislosti s kúpnou zmluvou, jeho žiadosť môže byť zamietnutá.

Kupujúci má právo, aby Sprostredkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, ak kupujúci namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Sprostredkovateľovi overiť správnosť osobných údajov.

Kupujúci má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol Sprostredkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Kupujúci má právo preniesť tieto osobné údaje inému prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

Kupujúci má právo namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu. Rovnako môže namietať, ak sa jeho osobné údaje spracúvajú na účely oprávneného záujmu Sprostredkovateľa.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Vyššie uvedené informácie o ochrane osobných údajov sa týkajú aj predzmluvných vzťahov (t.j. registrácia v e-shope za účelom budúceho nákupu alebo napríklad vyžiadanie dopytu, cenovej ponuky či informácií o tovare a službách Sprostredkovateľ).

S cieľom zabezpečiť riadne fungovanie internetového obchodu môže Sprostredkovateľ ukladať na zariadení kupujúceho malé dátové súbory a– cookies, vďaka ktorým si internetový obchod môže na určitý čas uchovávať údaje o činnosti a nastaveniach (napr. prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a pod.). Internetový obchod Sprostredkovateľa používa súbory cookies na zapamätanie si používateľských nastavení kupujúceho a pre nevyhnutnú funkcionalitu internetového obchodu, prípadne na marketingové účely. Kupujúci môže všetky súbor cookies uložené v jeho zariadení vymazať a prípadne internetový prehliadač vo svojom zariadení nastaviť tak, aby znemožnil ich ukladanie. V takom prípade bude kupujúci pri opakovanej návšteve internetového obchodu pravdepodobne musieť manuálne upravovať niektoré nastavenia a niektoré služby alebo funkcie internetového obchodu nemusia byť funkčné.

 

V Lechoticiach dňa 1.10.2018